Pirkanmaan Keskustan aluevaaliohjelma 2022

Lähelle lääkäriin, helposti hoitajalle!

1. Jokaiseen kuntaan vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.
2. Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon tai
pelastus paikalle nopeasti
3. Parempi työarki ja työpaikka henkilöstölle.

Ihminen ensin ja palvelut lähelle

Pirkanmaan Keskusta linjaa, että lähipalveluja ovat muun muassa perusterveydenhuollon lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanotot, ikäihmisten asumis- ja kotihoitopalvelut, neuvola-, mielenterveys ja päihdehoitopalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä sosiaalipalvelut. Nämä palvelut tulee löytyä tulevaisuudessa joka kunnasta. Palveluja voidaan toteuttaa monella tavalla. Lähtökohtana on kuitenkin se, että asiakaskohtaamisia ei voi kokonaan korvata etäpalveluilla. Palveluiden esteettömyyttä tulisi parantaa, ja digitaalisia ja liikkuvia sote-palveluita tulee aktiivisesti kehittää asiakaslähtöisesti.

Pirkanmaan Keskustalle tärkeintä ei ole se, mikä organisaatio palvelun tuottaa. Palvelut turvataan monituottajamallilla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisellä yhteistyöllä. Tärkeintä on, että apua saa sujuvasti, nopeasti ja läheltä.

Pirkanmaan Keskusta haluaa turvata ihmisten toimivat hoitopolut perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. Tämä tarkoittaa Pirkanmaalla Tays:n, Sydänsairaalan ja Coxa:n kehityksen turvaamista. Vahva koulutus- ja tutkimus takaa huippuosaamisen omassa maakunnassa. Erikoissairaanhoidon palvelujen tulee olla kohtuullisen matkan päässä. Kaikissa hyvinvointipalveluissa on huolehdittava esteettömyyden toteutumisesta käytännössä.

Pelastustoimen sekä nopean ensihoidon hätäapu on oltava kaikkien Pirkanmaalla asuvien saatavilla. Laajoilla alueilla ensihoidon hätätilapotilaiden tavoittaminen on usein pelastuksen ensivastetoiminnan varassa. Alueelliselle ensivastekattavuudelle tärkeiden sopimuspalokuntien elinvoima on turvattava.

Oikea-aikainen, laadukas ja vaikuttava hoito yhdellä yhteydenotolla

Pirkanmaan Keskustalle tärkeää on se, että jokaisen avuntarve tunnistetaan oikein ja viivytyksettä. Palveluiden pitää olla sujuvia perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa. Tarvitaan saumatonta yhteistyötä eri sote-palveluiden välillä, toimivia tietojärjestelmiä sekä ennen kaikkea tahtoa asettaa ihminen ja hänen avuntarpeensa etusijalle. Tämä edellyttää laadukasta palveluohjausta – sitä, että yhdeltä luukulta päästään sujuvasti tarpeellisten sote-palveluiden piiriin.

Hyvinvointialueiden ja kuntien välisessä yhteistyössä on tärkeää korostaa ennaltaehkäisevän toiminnan tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta.

Hyvät työolot, parempi työarki

Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta. Ammattilaisen pitää saada tehdä työnsä hyvin. Koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet lisäävät sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoimaa.

Hyvinvointialueella on panostettava omaishoitajien tukemiseen: hoidettaville on oltava tarjolla asianmukainen lyhytaikainen hoitopaikka omaishoitajien vapaapäivien ajaksi.

Pirkanmaan Keskusta arvostaa omaishoitajien tekemää arvokasta ja raskasta työ, ja haluaa tukea heidän jaksamistaan. Tärkeää on kehittää omaishoitajuuden taloudellisia edellytyksiä.

Tukea, turvaa ja hyvinvointia

Hyvän hoidon ohella tarvitaan tukea, turvaa ja hoivaa lapsista ikäihmisiin. Ikäihmisten kotona asumisen ja jaksamisen tukeminen on inhimillisesti oikein ja taloudellisesti järkevää. Niille, jotka eivät voi asua kotona, on turvattava palveluasuminen ja hoivapalvelujen saatavuus.

Päätöksenteko lähelle ihmistä

Pirkanmaan Keskusta kannattaa todellista päätöksentekovaltaa luottamushenkilöille ja lautakuntamallia pohjaksi uuden hyvinvointialueen päätöksentekoon. Hyvinvointialue tulee tuottamaan laajat palvelut koko Pirkanmaalla. Niiden toimintaa ei voi luovuttaa kokonaan viranhaltijavetoiseksi ja rajata demokraattista päätöksentekoa ihmisten palveluista vain ylimmälle valtuuston ja hallituksen budjettitasolle. Luottamushenkilöillä pitää olla todellista valtaa myös puuttua ja tehdä linjauksia silloin, kun palvelutoiminnassa ilmenee olennaisia epäkohtia.

Valikko